Způsob nakupování v online obchodě Floppy.cz

Celkové zhotovení objednávky je rozděleno do dvou fází. Nejprve si zákazník vybere zboží, vhodí ho do košíku, již registrovaný se přihlásí (neregistrovaný se zaregistruje) a objednávku odešle. Pak následuje automatické potvrzení Vaší objednávky naší firmou. Pokud učiníte objednávku na zboží za cenu uvedenou na našich webových stránkách, nemůžeme ji bez vašeho souhlasu měnit a jsme zavázání objednávku za tuto kupní cenu vyřídit. Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 právně závazné, při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající Floppy.cz zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Registrovaný zákazník souhlasí s tím, že si uvedené údaje může prodávající  Floppy.cz uložit do své zákaznické databáze. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Záruka na zboží, reklamační řád : Na veškeré zboží prodávané na Floppy.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
 2. Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu www.floppy.cz.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO FLOPPY.CZ V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající Floppy.cz se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
 3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
 4. Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, montáží, atd..) dle § 623 nemůže být uznána.
 5. Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno u osoby uvedené na dokladu o prodeji nebo na email floppy@floppy.cz
 6. Odpovědnost prodávajícího Floppy.cz nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 7. Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU FLOPPY.CZ V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

 1. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu Floppy.cz.
 2. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. Odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.
 3. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu Floppy.cz.
 4. Náklady dle § 53/4g si nese sám kupující.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Floppy.cz.
 2. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.7.2016.

OCHRANA SPOTŘEBITELE:

Podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele. Zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5,6 a 7 ObčZ.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího Floppy.cz, dále je povinen uhradit prodávajícímu v případě výměny veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné. Prodávající Floppy.cz je oprávněn dle § 415 a násl. odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu Floppy.cz. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a znečištění a musí být zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě.
Odstoupení od smlouvy musí splňovat zákonem dané náležitosti. Předně je třeba zdůraznit, že toto právo platí pouze pro běžné spotřebitele, nikoliv v případě, kdy zboží kupuje podnikatel pro svou podnikatelskou činnost. Nákup na IČO se v Česku řídí obchodním zákoníkem a vůbec nedefinuje odstoupení od smlouvy do 14 dnů.


nahoru